VÝTVARNÝ OBOR (VO)

Výtvarný obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím aktivní, poučené výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace. Studium ve výtvarném oboru nabízí vedle nových možností vyjádření i témata na základě vnímání okolního světa, umožňuje adekvátně reagovat výtvarnými prostředky, dává ucelený přehled o výtvarném umění, pomáhá vyhranit výtvarný názor a vnímá důležitost vlastní tvorby jako součást osobního naplnění.

Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost. Výtvarný projev je ovlivněn řadou schopností, jejichž rozvíjení se promítá do utváření osobnosti žáka. S jeho rozumovým, emocionálním a výtvarným vývojem se vyvíjejí výtvarné formy, které užívá a které ho obohacují. Základní vyjadřovací prostředky a obrazové znaky nabízejí způsoby, jak myšlenky učinit srozumitelné. Žák se učí pojmenovávat a porovnávat výtvarné znaky a prvky výtvarného jazyka, s nimi i svoje pocity, postřehy a myšlenky. Navazuje a prohlubuje výtvarné vztahy, reflektuje názory druhých, respektuje odlišný výtvarný projev. Dokáže intuitivně a posléze vědomě používat výtvarný jazyk, materiály a nástroje. Porozumění výtvarnému jazyku, včetně jeho aplikací ve výtvarném umění, pomáhá nalézat celoživotní vztah k výtvarné kultuře.

Součástí výuky jsou i návštěvy výstav a galerií. Žáci se pravidelně účastní soutěží, pracují v plenéru, účastní se mezinárodního sympozia formou tvořivé dílny, v ateliéru využívají moderní keramickou pec. V ateliérech Konírna ve dvoře školy využívají moderně vybavené ateliéry včetně výstavních prostor. Samozřejmostí je příprava žáků na přijímací řízení na uměleké školy. Studium prvního i druhého stupně je ukončeno absolventskou prací/výstavou.

STUDIJNÍ PŘEDMĚTY VÝTVARNÉHO OBORU:

  • plošná tvorba

  • prostorová tvorba

  • objektová a akční tvorba

  • výtvarná kultura

  • vybrané statě z teorie umění

  • teorie vizuální kultury