LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR (LDO)

Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje  prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky apod.) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Stává se tak významným nástrojem rozvoje sociability žáků (schopnosti vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich emocionálního rozvoje a schopnosti sebepoznání a sebekontroly.

Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (např. výtvarného, hudebního a tanečního, literárního) v jejich vzájemném propojení. Při respektování jejich specifických vyjadřovacích možností je využitelná pro výsledné dramatické sdělení. Rozvíjí tak žákovu schopnost vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání.

Žáci zdařilé dramatizace prezentují na akcích školy, výchovných vystoupeních pro ostatní školy, na dětských divadelních přehlídkách, festivalech a soutěžích. Samozřejmostí je příprava žáka na přijímací řízení na umělecké školy. Studium I. i II. stupně je zakončeno absolventským vystoupením.

STUDIJNÍ PŘEDMĚTY DRAMATICKÉHO OBORU:

  • dramatická průprava

  • práce v souboru

  • přednes

  • divadelní tvorba

  • dramatická tvorba