Cíle vzdělávání

PŘIPRAVIT KE STUDIU

Připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo umělecko-pedagogického zaměření a na konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

ROZVINOUT

Poskytnout žákům základní vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti s maximální osobní motivací a s rozvinutím jejich zájmu o obor.

KULTIVOVAT

Utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení a vztahu k umění a jeho odvětvím.

MOTIVOVAt

Motivovat žáky k učení a spolupráci vytvořením příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu.