STRUKTURA STUDIA

PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ STUDIUM

(PHV)

Trvá maximálně dva roky a je určeno pro žáky 1. stupně základní školy a výjimečně nadané děti předškolního věku. Žáci si rozvíjejí hudební schopnosti a dovednosti v hravých, zajímavých činnostech, učí se vnímat hudbu, prožívat ji a reagovat na ní, důraz je kladen na zpěv a rozvoj rytmického cítění.  Výuka PHV probíhá formou výuky 1 vyučovací hodiny týdně (45 minut). V 2. pololetí k PHV přibývá výuka hry na zvolený hudební nástroj formou kroužku, tj. 2 - 3 žáci v 1 vyučovací hodině. Na konci školního roku žák vykoná talentovou zkoušku a pokud je úspěšný, postupuje do 1. ročníku základního studia.

PŘÍPRAVNÁ STUDIA DALŠÍCH OBORŮ

(PTO, PVO, PLDO)

Přípravná taneční výchova PTO, přípravná výtvarná výchova PVO a přípravná literárně-dramatická výchova PLDO trvá obvykle jeden rok a a je určena pro žáky 1. stupně základní školy a výjimečně nadané děti předškolního věku.  Zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmu o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro další umělecký vývoj. Přípravné studium je určeno pro děti ve věku 5 a 6  let. Výuka přípravného studia probíhá formou výuky nejčastěji jedné vyučovací hodiny týdně (45 minut). Na konci školního roku žák vykoná talentovou zkoušku a pokud je úspěšný, postupuje do 1. ročníku základního studia.

ŠIKULKY

Přípravné oddělení pro předškolní děti je syntézou hudebního a výtvarného oboru. Je určené těm dětem, které ještě nenavštěvují základní školu. Děti se první pololetí seznamují s hudebním oborem a ve druhém pololetí pak s výtvarným. Na konci školního roku po vykonání úspěšných talentových zkoušek pak mají přednostní právo pna přijetí do daného oboru.

ZÁKLADNÍ STUDIUM I. STUPNĚ

Sedmileté vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení individuálních dispozic. Progresivní vzdělávání připravuje žáky především na neprofesionální umělecké aktivity, ale i na vzdělávání na středních školách a na konzervatořích. Je určeno pro žáky od cca 7 do 13 let. Sedmileté studium je ukončeno absolvováním a obdržením absolventského vysvědčení.

ROZŠÍŘENÉ ZÁKLADNÍ STUDIUM I. STUPNĚ

Poskytuje žákům s vynikajícími vzdělávacími výsledky rozsáhlejší, hlubší a obsahově náročnější studium. Připravuje je ke studiu ve středních i vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením a případně je směřuje k výběru povolání.

ZÁKLADNÍ STUDIUM II. STUPNĚ

Základní studium II. stupně je čtyřleté a pokračují v něm absolventi I. stupně. Klade se zde důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Umožňuje osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu. Je určeno pro žáky od cca 14 do 18 let. Čtvrtý rok studia je zakončen absolvováním a obdržením absolventského vysvědčení.

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ

Studium pro dospělé je maximálně čtyřleté a je určeno primárně studentům, kteří na naší škole absolvovali druhý stupěň základního vzdělávání. Studium pro dospělé umožňuje zájemcům další rozvoj v uměleckých oblastech v metodicky fundovaném prostředí v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání.