Přijímání žáků

Elektronická přihláška do ZUŠ pro školní rok 2023/2024 je zpřístupněna do 30.5.2023 

 

Jak přihlásit své dítě do ZUŠ:

Nezapomeňte správně uvést své kontaktní údaje, budeme vás kontaktovat e-mailem s dalšími informacemi.               

Samotné vyplnění on-line přihlášky neznamená automaticky přijetí ke vzdělávání.

 

POZOR: žáci pokračující ve studiu přihlášku znovu NEVYPLŇUJÍ!

 

Pokud potřebujete konzultaci nebo podrobnější informace, napište na zusmh@zusmh.cz

 

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ 

 

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně.

 

Termín talentových zkoušek škola zveřejňuje na webu školy, vývěsních plochách ZUŠ a hlášením v městském rozhlase nejpozději  14 dnů před jejich konáním. Obvykle probíhají v měsíci květnu.

 

Přihlašování žáků k talentovým zkouškám probíhá pouze prostřednictvím elektronické přihlášky.

 

V případě naplnění kapacity oboru bude žák zapsán do pořadníku nepřijatých žáků a bude přednostně přijat v následujícím školním roce, pokud zájem o studium bude trvat.

 

 

 

 

Kriteria přijímání žáků do ZUŠ

Obsah přijímací zkoušky - hudební obor:

Pro děti nastupující v následujícím šk. roce do 1. třídy ZŠ: - zpěv jednoduché lidové písně

                                                                                                      - rozpoznání stoupající a klesající melodie

                                                                                                      - opakování krátkého rytmického úryvku

Kritéria pro přijetí: - prokázaný hudební sluch a rytmické cítění

                                  - dodržení kapacity pro PHV

 

Pro děti starší:  - zpěv jednoduché lidové písně s doprovodem klavíru, transpozice

                           - rozpoznání vyššího a nižšího tónu, rozpoznání počtu tónů, hraných najednou (1až 3)

                           - opakování krátkého melodického a rytmického úryvku

Kritéria pro přijetí: - prokázaný hudební sluch a rytmické cítění, hudební paměť

                                  - volná kapacita školy pro požadovaný hudební nástroj

 

Obsah přijímací zkoušky - výtvarný obor

(Uchazeči přinesou ukázku domácí práce.)

                          - nákres figury lidské nebo zvířecí v pohybu

                          - realizace kresby podle skutečného modelu – jednoduché předměty

Kritéria pro přijetí: - zvládnutí formátu a kreativní schopnosti

                                  - kvalita realizace podle modelu

                                  - schopnost samostatně pracovat na dané téma

 

Obsah přijímací zkoušky - taneční obor:

- cvičení na zemi a v prostoru (po kruhu, po diagonále), opakování zadaných tanečních kroků

- taneční improvizace na hudbu

Kritéria pro přijetí:  - fyzické předpoklady pro tanec (celková pružnost, ohebná páteř, vytočení kyčlí)

                                   - dobrá pohybová koordinace v souladu s rytmem hudby, schopnost základní taneční improvizace

 

Obsah přijímací zkoušky - literárně dramatický obor

- samostatný přednes (uchazeč si připraví zpaměti jeden krátký text – báseň nebo prózu)

- společná dramatická hra (vedená učitelem)

Kriteria pro přijetí: - výrazný mluvní projev bez větších logopedických vad

                                  - schopnost zapojit se aktivně do společné dramatické hry a respektovat zadaná pravidla