Přijímání žáků

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 - NOVĚ PŘIJATÍ ŽÁCI

Pokud se na seznamu nenaleznete, budete zařazeni na uvolněná místa např. na začátku školního roku.    Jsme omezeni kapacitou školy. Děkujeme za pochopení.

ID žáka naleznete na přihlášce k přijímacím zkouškám

Výtvarný obor : 170, 172, 195, 196, 178, 203, 223, 228, 229, 237, 238, 243, 259, 261, 269, 276, 280, 283, 305, 306,

Literárně-dramatický obor : 210, 211, 220, 222, 246, 295, 297, 300,

Taneční obor : 205, 244, 253, 263, 275, 282, 284,

Hudební obor : 175, 177, 180,181, 187,189, 193, 198, 200, 204, 206, 207, 212, 217, 218, 225, 227, 230,241,245, 247, 248, 250, 252, 265, 273, 277,

Šikulky : 209, 215, 224, 256, 272, 301, 302

 

 

Elektronické přihlášky do ZUŠ pro školní rok 2024/2025 budou zpřístupněny v dubnu 2024

Jak přihlásit své dítě do ZUŠ:

Nezapomeňte správně uvést své kontaktní údaje, budeme vás kontaktovat e-mailem s dalšími informacemi.               

Samotné vyplnění on-line přihlášky neznamená automaticky přijetí ke vzdělávání.

 

POZOR: žáci pokračující ve studiu přihlášku znovu NEVYPLŇUJÍ!

 

Pokud potřebujete konzultaci nebo podrobnější informace, napište na zusmh@zusmh.cz

 

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ 

 

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně.

 

Termín talentových zkoušek škola zveřejňuje na webu školy, vývěsních plochách ZUŠ a hlášením v městském rozhlase nejpozději  14 dnů před jejich konáním. Obvykle probíhají v měsíci květnu.

 

Přihlašování žáků k talentovým zkouškám probíhá pouze prostřednictvím elektronické přihlášky.

 

V případě naplnění kapacity oboru bude žák zapsán do pořadníku nepřijatých žáků a bude přednostně přijat v následujícím školním roce, pokud zájem o studium bude trvat.

 

 

 

 

Kriteria přijímání žáků do ZUŠ

Obsah přijímací zkoušky - hudební obor:

Pro děti nastupující v následujícím šk. roce do 1. třídy ZŠ: - zpěv jednoduché lidové písně

                                                                                                      - rozpoznání stoupající a klesající melodie

                                                                                                      - opakování krátkého rytmického úryvku

Kritéria pro přijetí: - prokázaný hudební sluch a rytmické cítění

                                  - dodržení kapacity pro PHV

 

Pro děti starší:  - zpěv jednoduché lidové písně s doprovodem klavíru, transpozice

                           - rozpoznání vyššího a nižšího tónu, rozpoznání počtu tónů, hraných najednou (1až 3)

                           - opakování krátkého melodického a rytmického úryvku

Kritéria pro přijetí: - prokázaný hudební sluch a rytmické cítění, hudební paměť

                                  - volná kapacita školy pro požadovaný hudební nástroj

 

Obsah přijímací zkoušky - výtvarný obor

(Uchazeči přinesou ukázku domácí práce.)

                          - nákres figury lidské nebo zvířecí v pohybu

                          - realizace kresby podle skutečného modelu – jednoduché předměty

Kritéria pro přijetí: - zvládnutí formátu a kreativní schopnosti

                                  - kvalita realizace podle modelu

                                  - schopnost samostatně pracovat na dané téma

 

Obsah přijímací zkoušky - taneční obor:

- cvičení na zemi a v prostoru (po kruhu, po diagonále), opakování zadaných tanečních kroků

- taneční improvizace na hudbu

Kritéria pro přijetí:  - fyzické předpoklady pro tanec (celková pružnost, ohebná páteř, vytočení kyčlí)

                                   - dobrá pohybová koordinace v souladu s rytmem hudby, schopnost základní taneční improvizace

 

Obsah přijímací zkoušky - literárně dramatický obor

- samostatný přednes (uchazeč si připraví zpaměti jeden krátký text – báseň nebo prózu)

- společná dramatická hra (vedená učitelem)

Kriteria pro přijetí: - výrazný mluvní projev bez větších logopedických vad

                                  - schopnost zapojit se aktivně do společné dramatické hry a respektovat zadaná pravidla