Historie školy

První zápis o umělecké škole v městské kronice Mnichova Hradiště je z roku 1958 a říká: "Ve městě je hudební škola. Navštěvuje ji 57 žáků. Vyučuje se na housle a klavír. Na škole vyučují dva učitelé. Dále se provoz školy rozšiřuje, aby bylo možno přijmout více žáků." V této době byla hudební škola, jak je nazývána v zápise, pobočkou Lidové školy umění v Mladé Boleslavi. Vyučuje se ve vilce v Máchově ulici. Ředitelkou pobočky je paní Jarmila Plachá, klavíristka. Postupem času přibývá výuka dalších hudebních nástrojů, přicházejí noví učitelé...

 

Od září 1977 se stává Lidová škola umění v Mnichově Hradišti samostatnou. Od tohoto roku ji vede paní Ludmila Bedrnová. Vyučuje se přípravná hudební výchova, klavír, housle a akordeon. Výuku zajišťuje 6 učitelů, z toho 2 na detašovaném pracovišti v Bakově nad Jizerou. 1. dubna 1988 se v budově LŠU vyučuje naposledy. Budova ustoupila další zástavbě centra města. Vyučuje se v Palackého ulici 38.

 

Po prozatímním působišti zakotvila škola ve Švermově ulici. Bylo to v roce dalších změn 1989. Paní ředitelka Bedrnová odchází do důchodu, ale nadále vyučuje hře na klavír. Ředitelem se 1. 9. 1989 stává pan Josef Seibt, vyučující hry na housle, jeho zástupcem pan Jiří Bláha, kterého po roce vystřídala paní Krista Bláhová. Počet dětí nadále roste, kapacita budovy nestačí.

 

V roce 1991 se mění celostátně název - Základní umělecká škola (ZUŠ). Přestěhováním školy do bývalého Švermova domu v Palackého ulici 38 v září 1993 se zlepšují podmínky všem oborům. Škola se vybavuje, dotváří a modernizuje, přibývá zájem veřejnosti. Žáci mají možnost zapsat se do čtyř různých oborů - hudebního, výtvarného (vyučuje od září 1988), literárně dramatického (od září roku 1989) a tanečního (od září roku 1989). Po odchodu paní Kristy Bláhové na Pedf UK Praha (září 1995) je do funkce zástupce ředitele jmenována paní Eva Ševců.

 

V září 1996 byl přijat do ZUŠ dětský pěvecký sbor Zvonky se sbormistry manželi Hejlovými. Tento sbor dosahuje mimořádných výsledků.

 

Budova školy v Palackého ulici 38 prošla v letech 1989 - 1993 rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž dokončení spadá až do listopadu 1995, kdy bylo vydáno kolaudační rozhodnutí s tím, že stavba je využívána k účelu, ke kterému byla zkolaudována. V roce 1995 však na ni vznesli nárok potomci původních majitelů a soudní spor trval pak dlouhá léta až do června 2001. Situace byla vyřešena v prospěch města, tedy i naší školy a dům zůstal k dispozici pro umělecké vzdělávání. Restituční soudní pře však v roce 1995 znemožnila městem připravenou rekonstrukci dvora s památkově chráněnou konírnou.

 

Dnes vyučuje v naší škole 20 učitelů 550 žáků, včetně poboček v Bakově nad Jizerou a v Kněžmostě.

 

Dne 1. 7. 2000 se stala škola právním subjektem se všemi dopady na organizaci a vedení školy. K 30. 6. 2000 byl vypracován delimitační protokol, zřizovatelem školy byl nadále školský úřad v Mladé Boleslavi (od 1. 1. 2001 Okresní úřad, referát školství v Mladé Boleslavi). K 1. 7. 2001 škola prošla další delimitací a přešla pod nového zřizovatele - Krajský úřad Středočeského kraje.

 

V průběhu roku 2003/2004 dochází k personálním změnám ve vedení školy. V září 2003 nastupuje současný ředitel školy pan Josef Seibt do důchodu, nadále však vyučuje hře na housle. Ředitelkou školy je po vítězství v konkurzním řízení 20. 11. 2003 jmenována paní PhDr. Eva Ševců. Zástupkyní si volí paní Mgr. Alenu Hejlovou.

 

Na konci roku 2008 byla z prostředků Regionálního operačního programu Střední Čechy zahájena rekonstrukce konírny ve dvoře ZUŠ. Ukončena byla slavnostním otevřením Ateliéru - Konírna v květnu 2010. V roce 2011 byla položena nová střecha na hlavní budově ZUŠ.

 

 

Bývalí učitelé školy v letech 1958 – 2018

Jan Adam, housle                                                                                                                                  

Jurij Artjuščenko, dechové nástroje                                                                                                   Jan Machander, housle  

Petr Beran, klavírní doprovod DPS Zvonky                                                                                        Lucie Matulová, literárně-dramatický obor

Ludmila Bedrnová, ředitelka školy, klavír                                                                                           Marta Masopustová, výtvarný obor Bakov n. J.

Jiří Bláha, zástupce ředitele v letech 1990 – 1995, literárně-dramatický obor                            Květa Moravcová, housle

Krista Bláhová, zástupkyně ředitele v letech 1990 – 1995, literárně-dramatická obor              Zlatuše Müllerová, housle, akordeon

Svatava Budilová, výtvarný obor                                                                                                          Eva Nosková, výtvarný obor

                                                                                                                                                                    Helena Otrubová, akordeon, klávesy

Marek Buble, saxofon, klarinet, příčná flétna                                                                                    Jarmila Plachá, ředitelka školy, klavír

Antonín Cicvárek, housle                                                                                                                       Dana Polívková, taneční obor

Josef Císař, housle                                                                                                                                   Jarmila Ponocná, literárně-dramatický obor

Kateřina Dedková, taneční obor                                                                                                           Jaroslava Popperová, klavír

Miloslav Dokoupil, akordeon                                                                                                                 Jiří Predka, kytara

Renata Drössler, literárně-dramatický obor                                                                                        Jaroslav Prýmek, dechové nástroje

Jiří Filip, trubka, zobcová flétna                                                                                                             Jana Rašínová, taneční obor

Antonín Freiberger, saxofon                                                                                                                   Miloslav Rýdlová, výtvarný obor

Jana Freislebenová, klavír                                                                                                                       Kamila Singhová, sólový zpěv

Olga Hlávková, výtvarný obor                                                                                                                Martina Sehnoutková, sbormistryně přípravného pěveckého sboru

Miluše Honcová, výtvarný obor Bakov n. J.                                                                                         Josef Seibt, ředitel školy, housle

Zuzana Horynová, taneční obor                                                                                                            Axana Shtolte, klavír

Wilfried Hirt, bicí, klávesy                                                                                                                       Zuzana Schmidová, literárně-dramatický obor

Klára Jozífková, klavír                                                                                                                              Miloslav Sládek, dechové nástroje

Josef Karmášek, dechové nástroje                                                                                                        Irena Sojková, taneční obor

Pavla Kocourková, taneční obor                                                                                                            Blanka Studničná, zobcová flétna

Josef Kolínský, housle                                                                                                                              Ludmila Studničná, klavír Bakov n. J.

Libor Koloc, kytara                                                                                                                                   Lucie Ševčíková, klavír

František Kováč, dechové nástroje, klávesy                                                                                         Jaroslav Špička, klavír

Jan Kudyn, dechové nástroje                                                                                                                 Miroslav Švejda, zobcová a příčná flétna

Marie Kutná, klavír                                                                                                                                   Dagmar Tesařová, akordeon

Martin Kux, klavír                                                                                                                                     Petr Tomeček, dechové a bicí nástroje

Jaromír Mach, klavír                                                                                                                                František Trhoň, klavír

                                                                                                                                                                    Jaroslava Vítová, klavír

                                                                                                                                                                    Ingrid Vychytilová, klavír

                                                                                                                                                                    Marcela Zahrádková, výtvarný obor

                                                                                                                                                                    Jiří Zíta, kytara